سه گانه کود سوپر فسفات

سوپر فسفات تریپل - آرنا پترو گاز

سوپر فسفات تریپل | Triple Super Phosphate | TSP | ... به روش نواري دارد و بنابراين ميزان مصرف كود در روش پخش كردن و مخلوط كردن با خاك بايستي دو تا چهار برابر...

دریافت قیمت

تأثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب¬زمینی

Treatments were included: (1) control; (2) 100 kg ha-1 triple super phosphate (TSP), (3) 200 kg ha-1 TSP; (4) 300 kg ha-1 Golden Biophosphate + 3600 g ha-1 of...

دریافت قیمت

(PDF) Effect of phosphate biofertilizer Barvar-2 and triple super ...

Effect of phosphate biofertilizer Barvar-2 and triple super phosphate fertilizer on yield, ... 3. 1. ﺸﻧاد ،ﺖﻋارز هوﺮﮔ ،ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ يﻮﺠﺸﻧادﺪﻫﺎﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ،يزروﺎﺸﻛ هﺪﻜ. 2. ﺪﻫﺎﺷ هﺎﮕﺸﻧاد...

دریافت قیمت

برنج - مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر ... - نشریه حفاظت منابع آب و خاک

11 ژوئن 2018 ... های کامل تصادفی و کشت برنج در سه تکرار در سه سال ... کیلوگرم فسفر در هکتار( از منبع کود سوپر فسفات تریپل بودند. ...... urea and three phosphorus levels (0, 50 and 100 kg P. ha-1) from triple superphosphate fertilizer.

دریافت قیمت

بررسی اثر کود شیمیایی و زیستی فسفر بر فعالیت آنزیم های ...

ﻤﺎر ﮐﻪ. ﺳﻪ. ﺳﻄﺢ آن ﮐﻮد ﺷ. ﯿﻤﯿ. ﺎ. ﯾﯽ. ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎد. ﺮﯾ. (. ﺻﻔﺮ،. 50. و. 100. ﯿﮐ. ﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ ..... ﺞ و ﺑﺤﺚ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑ. ﯽ. ، ﮐـﻮد ﻓﺴـﻔﺮ. دار و ﮐـﻮد ز. ﯾ. ﺴـﺘ. ﯽ. ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرور. -2. ﺑﺮ رو. ي.

دریافت قیمت

اصل مقاله (1775 K) - پژوهش های کاربردی زراعی

فسفات تريپل( و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در دو سطح )کاربرد نواری کود به ... Phosphorus and nitrogen sources for fertilization were respectively super phosphate ..... اثرات متقابل سه گانه روش کاربرد کود × مقدار کاربرد کود فسفر×.

دریافت قیمت

اثر محلول پاشی کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسیمی بر عملکرد دانه و ...

تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر بههمراه ... from urea, triple super phosphate and potassium chloride sources, respectively. .... شده در منابع جهت محلولپاشی اوره 5%، سوپر فسفات تریپل 5/2% و کلرورپتاسیم 3%...

دریافت قیمت

کود - fertilizer - گروه بین المللی گلشن کود ایرانیان | کود | کشاورزی ...

28 جولای 2018 ... ترکیبی از سوپرفسفات تک و سوپر فسفات سه گانه سوپر فسفات دوبار نامیده می شود. بیش از ۹۰٪ کود سوپر فسفات معمولی محلول در آب است.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید ...

ﮔـﺮم ﮐـﻮد. ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓـﺴﻔﺎت. ﯾﺗﺮ. ﭙـﻞ در. ﯿﮐ. ﻠﻮﮔﺮم. ﺧﺎك. (. TSP. )) ، دو ﺳﻄﺢ ﮔﻮﮔﺮد. (. ﺻﻔﺮ. (S0. و) ..... for the concentrations of cadmium and lead in the phosphate rock and triple.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید ...

ﮔـﺮم ﮐـﻮد. ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓـﺴﻔﺎت. ﯾﺗﺮ. ﭙـﻞ در. ﯿﮐ. ﻠﻮﮔﺮم. ﺧﺎك. (. TSP. )) ، دو ﺳﻄﺢ ﮔﻮﮔﺮد. (. ﺻﻔﺮ. (S0. و) ..... for the concentrations of cadmium and lead in the phosphate rock and triple.

دریافت قیمت

تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر ... - دوفصلنامه دانش زراعت

17 مارس 2009 ... ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو. ﺳـﻄﺢ،. ﺗﻠﻘﻴﺢ ... 3. ﺗﻜﺮار ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ . ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻓﻴﺒﺮ و ...... Effect of phosphate biofertilizer Barvar-2 and triple super phosphate fertilizer on yield,.

دریافت قیمت

تأثیر کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بر عملکرد و ...

تیمارها شامل سه گیاه گندم، جو و تریتیکاله و چهار تیمار: بدون کود (شاهد)، کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل، کود زیستی و تلفیق کود شیمیایی سوپر فسفات...

دریافت قیمت

(PDF) Effect of phosphate biofertilizer Barvar-2 and triple super ...

Effect of phosphate biofertilizer Barvar-2 and triple super phosphate fertilizer on yield, ... 3. 1. ﺸﻧاد ،ﺖﻋارز هوﺮﮔ ،ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ يﻮﺠﺸﻧادﺪﻫﺎﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ،يزروﺎﺸﻛ هﺪﻜ. 2. ﺪﻫﺎﺷ هﺎﮕﺸﻧاد...

دریافت قیمت

ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د ﺑﺎ ﻛﻮ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و داﻣﻲ ﻛﻮد

5 ژوئن 2015 ... ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ و ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ و .... ﻋﺎﻣﻞ اول ﭼﻬﺎر ﻧﻮع. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮدي. در. ﻛﺮت. ﻫﺎي. اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻛﻮد. اوره. +. ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت. ﺗﺮﻳﭙﻞ ...... To investigate the effect of utilizing manure and vermicompost with chemical fertilizer of triple.

دریافت قیمت

مقایسه کیفی کودهای کشاورزی داخلی و وارداتی - خبرگزاری صدا و سیما

22 جولای 2017 ... سالهاست که از کود سوپرفسفات تریپل و کود اوره برای تغذیه خاک های ... به خاک فسفات داخلی با غلظت کادمیوم 05/ 3 میلیگرم در کیلوگرم داشت.

دریافت قیمت

اصل مقاله (1775 K) - پژوهش های کاربردی زراعی

فسفات تريپل( و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در دو سطح )کاربرد نواری کود به ... Phosphorus and nitrogen sources for fertilization were respectively super phosphate ..... اثرات متقابل سه گانه روش کاربرد کود × مقدار کاربرد کود فسفر×.

دریافت قیمت

تأثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب¬زمینی

Treatments were included: (1) control; (2) 100 kg ha-1 triple super phosphate (TSP), (3) 200 kg ha-1 TSP; (4) 300 kg ha-1 Golden Biophosphate + 3600 g ha-1 of...

دریافت قیمت

سوپر فسفات تریپل - آرنا پترو گاز

سوپر فسفات تریپل | Triple Super Phosphate | TSP | ... به روش نواري دارد و بنابراين ميزان مصرف كود در روش پخش كردن و مخلوط كردن با خاك بايستي دو تا چهار برابر...

دریافت قیمت

اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم - مجله مهندسی ...

8 مارس 2017 ... ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2 ... 3. اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻧﻮع و ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﮐﺎدﻣﯿﻮم اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ... ورود ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪء ﺻﻨﻌﺘﯽ و ..... 1.25 times, Super phosphate triple 1.7 times and in Macro granular fertilizer 1.5...

دریافت قیمت

بررسی برهمکنش قارچ‌های میکوریزا و کود شیمیایی فسفری بر عملکرد ...

با افزایش کاربرد کود سوپر فسفات تریپل تا 100 میلیگرم فسفر بر کیلوگرم ... و Claroideoglomus claroideum به همراه شاهد، و سه سطح کود سوپر فسفات تریپل شامل 0، 50 و ... Fungi, Protein, Rhizophagus intraradices, Triple Superphosphate.

دریافت قیمت

سوپر فسفات تریپل - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اثر سوپر فسفات تریپل، کود زیستی فسفاته بارور-2 و کودهای آلی بر رشد و نمو ... ‌بارور-2 در دو سطح مصرف و عدم مصرف و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در سه...

دریافت قیمت

مقایسه کیفی کودهای کشاورزی داخلی و وارداتی - خبرگزاری صدا و سیما

22 جولای 2017 ... سالهاست که از کود سوپرفسفات تریپل و کود اوره برای تغذیه خاک های ... به خاک فسفات داخلی با غلظت کادمیوم 05/ 3 میلیگرم در کیلوگرم داشت.

دریافت قیمت

ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و او - پژوهشهای زراعی ایران

اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد. اوره. و. ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎ. (. Kochia scoparia. ) در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري. ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﻧﯽ. ﻧﮋاد. 1. *. -. ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ. 2. -. ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. 27:.

دریافت قیمت

اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم - مجله مهندسی ...

8 مارس 2017 ... ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2 ... 3. اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻧﻮع و ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﮐﺎدﻣﯿﻮم اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ... ورود ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪء ﺻﻨﻌﺘﯽ و ..... 1.25 times, Super phosphate triple 1.7 times and in Macro granular fertilizer 1.5...

دریافت قیمت

ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و او - پژوهشهای زراعی ایران

اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد. اوره. و. ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎ. (. Kochia scoparia. ) در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري. ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﻧﯽ. ﻧﮋاد. 1. *. -. ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ. 2. -. ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. 27:.

دریافت قیمت

بررسی میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در خاک و آب زیرزمینی و ... - Tums

24 جولای 2017 ... However, it was found that Cd concentration in Triple. Super ..... ﻏﻠﻈﺖ. Cd. در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎده. ،. ﺗﺮﯾﭙﻞ. و. اوره. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 1/3. ،. 1/8. و kg/mg. 1/0. <.

دریافت قیمت

تأثیر کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بر عملکرد و ...

تیمارها شامل سه گیاه گندم، جو و تریتیکاله و چهار تیمار: بدون کود (شاهد)، کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل، کود زیستی و تلفیق کود شیمیایی سوپر فسفات...

دریافت قیمت

تاثير خاك فسفات همراه با گوگرد و ريزجانداران بر عملكرد و تركيب ...

به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 8 تيمار و سه تكرار در يك خاك آهكي اجرا گرديد، كه تيمارها شامل: شاهد، كود سوپرفسفات تريپل ( 80كيلوگرم در هكتار)، خاك فسفات...

دریافت قیمت