جدا گرانش گاری تک اسبه

: گرانش - دانشنامه رشد

در گذشته این دو موضوع را جدا از هم می‌دانستند. ... جرم زمین را می‌توان با استفاده از قانون گرانش جهانی اسحاق نیوتن و مقدار محاسبه شده G در آزمایش کاوندیش تعیین کرد.

دریافت قیمت

گرانش در ارتفاعات (مباحثه) - انجمن نجوم آوااستار

22 دسامبر 2011 ... می دانیم میزان ِ شتاب ِ گرانشی در سطح ِ دریا 9.81 متر بر مجذور ثانیه است ارتفاع ِ ... من فکر می کنم اول باید دقیقآ توضیح بدن که چجوری محاسبه کردند ؟ .... L رو که نشون دادم، و اما T : در دو قسمتی که با رنگ قرمز مشخص کردم ، دو سنسور .... این حرفی که شما زدید یعنی هر مولکول به طور جدا گونه داره نیروی گرانش وارد می کنه

دریافت قیمت

انرژی پتانسیل گرانشی - فیزیک

در این حالت، کاری که نیروی ثابتF cosθنیرو است که در راستای جابه جایی است ). روی جسم انجام می دهد از ... کار کل انجام شده روی سورتمه را به دو روش محاسبه کنید. پاسخ: ،F. 1 در این ...... تندی توپ هنگام جدا شدن از دست ورزشکار چقدراست؟ آیا کار کل انجام...

دریافت قیمت

قانون جهانی گرانش نیوتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنا به قانون گرانشی نیوتون هر دو جرم همواره یکدیگر را می‌ربایند (به سمت یکدیگر جذب ... قانون گرانش نیوتون می‌گوید که نیروی گرانش بین دو جسم، ارتباط مستقیم با جرم آن دو دارد. ... محاسبه شتاب جسم در حال سقوط (شتاب گرانش) در سیارات[ویرایش].

دریافت قیمت

بخش هشتم

در آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺎوﻧﺪﻳﺶ وﻗﺘﯽ دو ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻤﺎس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ. ﺷﺪه ﺑﻮد. / ... ﺳﺎده و ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ زﻳﺒﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻣﻴﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ. وی اﻳﻦ ﮐﺎر ... (ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ) α ﺷﻬﺮ (BC)، ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. (زاوﻳﻪ ی ..... ﺳﻤﺒﺎده ﮐﺎری ﺻﻴﻘﻞ دﻫﻴﻢ، اﺻﻄﮑﺎک ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺻﻴﻘﻞ ﺑﺪﻫﻴﻢ، اﺗﻔﺎق. ﻋﺠﻴﺒﯽ ﻣﯽ ... ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺻﻄﮑﺎک در.

دریافت قیمت

تصویر روی جلد: امواج گرانشی ناشی از تورم ... - انجمن فیزیک ایران

7 سپتامبر 2010 ... کسی از نظری کارها نمی پرسيد اين کاری که می کنيد. به چه »درد«ی می .... شکل 1: مقايسه ی داده های BICEP₂ و مدل شامل موج گرانش با r=0.2 .... چگونه محاسبه می شوند. آن ها اين دو .... شده اند. شدت رنگ بيانگر فاصله ی تعداد آرای دو حزب از يکديگر است. ...... سالن بيرون کالس مشغول تماشايش، مشغول تماشای جدا شدنش. از سکوی...

دریافت قیمت

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﲤﺮ ﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی

ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد، اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ واژه ی ﮐﻠﻴﺪی در اﻳﻦ ﺟﺎ. اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺮ آن وارد .... ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر: ٤٠٠ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر، Fاﻟﻒ ﻓﺮاری ٣٦٠. ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ: ٤ .... ﻧﻴﺰ ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﺳﺖ ٣ ﺧﻴﺮ، زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﺑﺮ دو ﺟﺴﻢ اﻋﻤﺎل. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ... اﮔﺮ ﻃﻨﺎب از دﻳﻮار ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ: ﻃﻨﺎب را ﺑﮑﺸﺪ...

دریافت قیمت

یک ستاره در هفت آسمان

چیزی نمی‌گذرد که این آمیزه‌ی گاز و غبار به دو دم جدا بخش می‌شود: "دم یونی" گازی که ... امواج گرانشی و امواج الکترومغناطیسی از ادغام دو ستاره‌ی نوترونی را اعلام کردند.

دریافت قیمت

گرانش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرانش یا جاذبه، یک پدیدهٔ طبیعی است که در آن همهٔ اجسامِ جرم‌مند (دارای جرم) یکدیگر را ... و در طول دوران اتحاد بزرگ(به انگلیسی: Grand unification epoch) از آن جدا شده‌است. ... قانون گرانش نیوتون می‌گوید که نیروی گرانش بین دو جسم، ارتباط مستقیم با جرم آن دو دارد. .... مسیرهای ژئودزیک برای یک فضازمان، از تانسور متریک محاسبه می‌شود.

دریافت قیمت

ده واقعیت جذاب درباره کره زمین که احتمالا از آنها خبر ندارید! - فارنت

اگر شما فاصله ی بین دو قطب شمال و جنوب را اندازه گیری کنید، قطر زمین 12713.6 ... بهترین کاری که در حال حاضر می‌توان انجام داد این است که با استفاده از توابع پیچیده ... سرانجام جرم این جسم به حدی زیاد شد که گرانش آن، اجرام دیگر را به سوی خود کشاند. .... می‌توانید با استفاده از ریاضی این را محاسبه کنید: هر مقدار انرژی که برای پرتاب...

دریافت قیمت

بیگ بنگ چیست؟ - وب سایت علمی بیگ بنگ

22 نوامبر 2013 ... به این ترتیب می توانیم سرعت دور شدن ذرات را از مرکز انفجار محاسبه کنیم. .... گرانش، اولین نیرویی بود که از سه نیروی دیگر جدا شد و به این ترتیب موج ... با جدا شدن نیروی قوی از دو نیروی دیگر، دما به ۲۷^۱۰ درجه کاهش یافت. ... میدان گرانشی ناپایدار، باعث می شود گذاری خود به خود به عالم در حال انبساط و ماده رخ دهد.

دریافت قیمت

ترجمه: چگونه یک فیزیکدان نظری خوب شویم؟! - سیتپـــــور

8 آگوست 2013 ... تک تک مطالب اشاره شده در لیست را باید بخوانید! ... آن هستید که مسائل فوق‌العاده گیج‌کننده ی فیزیک گرانشی منطبق را دنیای کوانتوم حل کنید باید...

دریافت قیمت

معرفی سیستم دینامیکی همگن ساز و کاربرد آن دراندازه گیری درصد ...

عملکـــرد سیســـتم دینامیکـــی فـــوق، امـــکان بهره گیـــری از آن در محاســـبه درصدهـــای حجمـــی. مختلـف دوفـازی ... جریان هــای تك فــازی تفکیــك شــده و در ادامــه، سیســتم های ... اندازه گیــری در شــرایط خــاص مربــوط بــه میــدان نفتــی و یــا گازی .... برای فاز 5قابـل دسـتیابی اسـت که به ایجاد شـرایط مسـاعد جدا از کـف ... ثابـت گرانش،gc.

دریافت قیمت

گرانش در ارتفاعات (مباحثه) - انجمن نجوم آوااستار

22 دسامبر 2011 ... می دانیم میزان ِ شتاب ِ گرانشی در سطح ِ دریا 9.81 متر بر مجذور ثانیه است ارتفاع ِ ... من فکر می کنم اول باید دقیقآ توضیح بدن که چجوری محاسبه کردند ؟ .... L رو که نشون دادم، و اما T : در دو قسمتی که با رنگ قرمز مشخص کردم ، دو سنسور .... این حرفی که شما زدید یعنی هر مولکول به طور جدا گونه داره نیروی گرانش وارد می کنه

دریافت قیمت

گرانش چیست؟ - به زبان ساده - وبلاگ فرادرس

29 جولای 2018 ... گرانش عبارت است از نیرویی که دو جسم با جرم‌های مختلف به یکدیگر وارد ... بنابراین در این مسئله می‌توان گفت نیروی محاسبه شده برابر با مقدار زیر...

دریافت قیمت

گرانش در ارتفاعات (مباحثه) [بایگانی] - انجمن نجوم آوااستار

22 دسامبر 2011 ... می دانیم میزان ِ شتاب ِ گرانشی در سطح ِ دریا 9.81 متر بر مجذور ثانیه ... این حرفی که شما زدید یعنی هر مولکول به طور جدا گونه داره نیروی گرانش وارد ... می خواهید گرانش ِ یک مجموعه ی ِ بزرگ رو حساب کنید، گرانش ِ تک تک ِ ... و آیا محاسبه ی مقدار تاثیر اصطکاک بر آزمایش در نظر گرفته شده ؟ ..... (با نتیجه کاری ندارم هاااا!

دریافت قیمت

گرانش چیست؟ - به زبان ساده - وبلاگ فرادرس

29 جولای 2018 ... گرانش عبارت است از نیرویی که دو جسم با جرم‌های مختلف به یکدیگر وارد ... بنابراین در این مسئله می‌توان گفت نیروی محاسبه شده برابر با مقدار زیر...

دریافت قیمت

نسبیت - فیزیک ذهن

۴-نیروی جاذبه می تواند بین دو جرم باشد یا بین یک جرم و یک فضای خالی و یا بین دو ... دوره عمر طولانی چشمگیری که هک محاسبه کرده یک عمر متوسط است. .... میرود و از سیاره ی زمین جدا میشود هم دوربینی بگذارند و هر دو فیلم را کنار هم روی یک صفحه ی ... آلبرت انیشتین در نظریه نسبیت خاص با حرکت شتابدار و یا با گرانش کاری نداشت.

دریافت قیمت

گرانش در ارتفاعات (مباحثه) [بایگانی] - انجمن نجوم آوااستار

22 دسامبر 2011 ... می دانیم میزان ِ شتاب ِ گرانشی در سطح ِ دریا 9.81 متر بر مجذور ثانیه ... این حرفی که شما زدید یعنی هر مولکول به طور جدا گونه داره نیروی گرانش وارد ... می خواهید گرانش ِ یک مجموعه ی ِ بزرگ رو حساب کنید، گرانش ِ تک تک ِ ... و آیا محاسبه ی مقدار تاثیر اصطکاک بر آزمایش در نظر گرفته شده ؟ ..... (با نتیجه کاری ندارم هاااا!

دریافت قیمت

نیروی گرانش | نشریه بازار ساختمان و تاسیسات

22 ا کتبر 2014 ... قانون گرانش نیوتون می گوید که نیروی گرانش بین دو جرم ارتباط مستقیم با جرم آن دو ... در ریاضیات پیچیده نسبیت، زمان و فضا از هم جدا نیستند.

دریافت قیمت

فیلتر شنی - دستگاه فیلترشنی - قیمت و محاسبه فیلتر شنی | ناب ...

فیلترهای شن و ماسه سریع (گرانشی) ... فیلترشنی تحت فشار در اشکال، سایز و جنس های متفاوتی ساخته می شود که رایج ترین آن فیلترشنی عمودی با دو سر عدسی است. .... فیلترهای شنی تحت فشار اغلب در فشار کاری 2 تا 10 bar کار می کنند. ... بدون یک ماده منعقد کننده، فیلتر های شنی، فقط برای جدا کردن مواد جامد درشت از آب در گردش...

دریافت قیمت

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﲤﺮ ﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی

ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد، اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ واژه ی ﮐﻠﻴﺪی در اﻳﻦ ﺟﺎ. اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺮ آن وارد .... ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر: ٤٠٠ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر، Fاﻟﻒ ﻓﺮاری ٣٦٠. ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ: ٤ .... ﻧﻴﺰ ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﺳﺖ ٣ ﺧﻴﺮ، زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﺑﺮ دو ﺟﺴﻢ اﻋﻤﺎل. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ... اﮔﺮ ﻃﻨﺎب از دﻳﻮار ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ: ﻃﻨﺎب را ﺑﮑﺸﺪ...

دریافت قیمت

: گرانش - دانشنامه رشد

در گذشته این دو موضوع را جدا از هم می‌دانستند. ... جرم زمین را می‌توان با استفاده از قانون گرانش جهانی اسحاق نیوتن و مقدار محاسبه شده G در آزمایش کاوندیش تعیین کرد.

دریافت قیمت

سیاهچاله‌ و هر آنچه باید در مورد آن بدانید - زومیت

6 سپتامبر 2018 ... جرم یک سیاهچاله چگونه محاسبه می‌شود؟ ... اینشتین در تئوری نسبیت عام به ما آموخت که گرانش، فضا- زمان را تاب می‌دهد و آن را خمیده می‌کند. ... ابرهای گازی بزرگ نیز به نوبه‌ی خود می‌توانند در چنین برخورد‌هایی میان کهکشان‌های کوچک و ... دانشمندان مدت‌ها پیش سیاهچاله‌ها را تنها در دو نوع بزرگ و کوچک دسته‌بندی می‌کردند.

دریافت قیمت

موضوع شناسی کیهان - فلسفه - ResearchGate

29 ژانويه 1997 ... تفکرات فالسفه اروپا به فلسفه ی ارسطویی متزلزل شد و دو مکتب م. تمایز در اروپا خلق ... جدا از اختالف عقیده جزیی که باهم داشتند در این اندیشه هم رای ب ... سیستم. مورد. مطالعه. وارد. نمی. کنند. و. تاثیر. آنها. دقیقا. قابل. محاسبه. است . 6. ...... زیر ات. می برای ما. آشکار کرده. اند. گرانش. کوانتومی. خمش. فضا زمان یا. هنده. سه.

دریافت قیمت

نیروی گرانش | نشریه بازار ساختمان و تاسیسات

22 ا کتبر 2014 ... قانون گرانش نیوتون می گوید که نیروی گرانش بین دو جرم ارتباط مستقیم با جرم آن دو ... در ریاضیات پیچیده نسبیت، زمان و فضا از هم جدا نیستند.

دریافت قیمت

آشکارشدن امواج جاذبه؛ لحظه‌ای مهّم در تاریخ علم : asre-nou

14 فوریه 2016 ... حالا برای اولین بار در تاریخ، جهان بوسیله امواج گرانشی با ما سخن خواهد گفت و ما صدای کیهان را می‌شنویم! ... جدا از آلبرت آینشتاین؛ سال ۱۹۶۵، آرنو آلان پنزیاس Arno Allan ... توسط باریکه ی لیزر ایجاد می‌شود، این تغییر فاصله را محاسبه می‌کنند. ... کاری که این آشکارسازها، انجام دادند این بود که پرتوهای لیزر را در طول دو...

دریافت قیمت

نیروی خلا یا گرانش؟ VMR-PCR! - مجله علمی هوپا

چیزی که ما به نام گرانش می شناسیم همان دافعه ی خلا و ماده است... ... زیرا طرح اولیه ی مفروض جارو برقی بود و در واقع محاسبه ای دقیق برای آن انجام نشد. .... در ریاضیات به صورت جدا هیچ گاه یک فضای سه بعدی توسط خطی تک بعدی خم نمی شود. ..... نام دانشگاه و مقطع و رشته و معدل و کشور مورد نظر خود ، همینطور سطح زبان و سابقه کاری احتمالی.

دریافت قیمت

1 دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی - دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران

10 مه 2018 ... گرانش. به. کمک. آونگ. ساده. 40. آزمایش. :6. اندازه. گیری. ضریب ... پي برده و درك صحيحي از كار آزمايشگاهي و محاسبه خطا پيدا نمايند. ... جدا از میزان تالش، دقت و یا کیفیت مناسب وسایل آزمایش، همواره میان مقادیری که در یک آزمایش .... بلکه باید خطای تک تک کمیت ها را ابتدا توسط روش های گفته شده در باال ...... باید کاری.

دریافت قیمت

نیروی خلا یا گرانش؟ VMR-PCR! - مجله علمی هوپا

چیزی که ما به نام گرانش می شناسیم همان دافعه ی خلا و ماده است... ... زیرا طرح اولیه ی مفروض جارو برقی بود و در واقع محاسبه ای دقیق برای آن انجام نشد. .... در ریاضیات به صورت جدا هیچ گاه یک فضای سه بعدی توسط خطی تک بعدی خم نمی شود. ..... نام دانشگاه و مقطع و رشته و معدل و کشور مورد نظر خود ، همینطور سطح زبان و سابقه کاری احتمالی.

دریافت قیمت

بخش هشتم

در آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺎوﻧﺪﻳﺶ وﻗﺘﯽ دو ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻤﺎس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ. ﺷﺪه ﺑﻮد. / ... ﺳﺎده و ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ زﻳﺒﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻣﻴﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ. وی اﻳﻦ ﮐﺎر ... (ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ) α ﺷﻬﺮ (BC)، ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. (زاوﻳﻪ ی ..... ﺳﻤﺒﺎده ﮐﺎری ﺻﻴﻘﻞ دﻫﻴﻢ، اﺻﻄﮑﺎک ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺻﻴﻘﻞ ﺑﺪﻫﻴﻢ، اﺗﻔﺎق. ﻋﺠﻴﺒﯽ ﻣﯽ ... ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺻﻄﮑﺎک در.

دریافت قیمت

گرانش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرانش یا جاذبه، یک پدیدهٔ طبیعی است که در آن همهٔ اجسامِ جرم‌مند (دارای جرم) یکدیگر را ... و در طول دوران اتحاد بزرگ(به انگلیسی: Grand unification epoch) از آن جدا شده‌است. ... قانون گرانش نیوتون می‌گوید که نیروی گرانش بین دو جسم، ارتباط مستقیم با جرم آن دو دارد. .... مسیرهای ژئودزیک برای یک فضازمان، از تانسور متریک محاسبه می‌شود.

دریافت قیمت

آشنایی کامل با نیرویی به نام جاذبه زمین یا گرانش! - ناز وب

به‌طور کلاسیک، گرانش یکی از چهارنیروی اصلی طبیعت سه نیروی دیگر ... گالری کامل تزئین میوه های شب یلدا در نازوب ... در گذشته این دو موضوع را جدا از هم میدانستند. ... گرانش جهانی آیزاک نیوتن و مقدار محاسبه شده G در آزمایش کاوندیش تعیین کرد.

دریافت قیمت

اجتهادي، محمدرضا - IPM, School of Physics

21 مه 2009 ... ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﺎﻛﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﺶ ﺗﺼﺤﻴﺢ درﺟﻪ دو ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺎﻛﻴﻮﻧﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ آورده .اﻳﻢ ... ﻧﻮﻛﻠﺌﻮن را از ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺮﺑﻲ آن در. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي آن در ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺟﺎي. ﮔﺬاري ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ...... ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺘﺎره ﻧﻮﺗﺮوﻧﻲ از ﻫﻤﺪم ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻮد. [4].

دریافت قیمت

قانون جهانی گرانش نیوتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنا به قانون گرانشی نیوتون هر دو جرم همواره یکدیگر را می‌ربایند (به سمت یکدیگر جذب ... قانون گرانش نیوتون می‌گوید که نیروی گرانش بین دو جسم، ارتباط مستقیم با جرم آن دو دارد. ... محاسبه شتاب جسم در حال سقوط (شتاب گرانش) در سیارات[ویرایش].

دریافت قیمت

؟ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﺁﻳﺎ

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺍﺳﺐ ﺁﺑﻲ ﺩﺭ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، .... ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ..... ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ . ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ..... ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﺍﻧﻲ. ﻧﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺲ ... ﻧﻮﺯﺍﺩﻱ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺎﺝ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺖ.

دریافت قیمت