خاکبرداریهای شکسته سر

کار آموزی.pdf

ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮ. ﭘ. ﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮد .) .... ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ..... اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

دریافت قیمت

راز مردان خمره‌ای 3 هزارساله در بروجرد/ گور خمره‌های اشکانی سر از خاک ...

20 جولای 2017 ... کشف تعدادی خمره شکسته و استخوان‌های پوسیده در بخش جنوبی تپه ... پوسیده سر از خاک بیرون آوردند که ادامه کار خاک‌برداری توسط اداره میراث...

دریافت قیمت

مجوز کاوش در ارگ علیشاه تبریز صادر شد - ایسنا

23 دسامبر 2016 ... ... دو ماه گذشته بار دیگر داستانِ این بنای تاریخی را بر سر زبان‌ها انداخت. ... آب که در عملیات خاک‌برداری برای پارکینگ شکسته بودند، باید کاوش...

دریافت قیمت

متن کامل (PDF)

قطرات آب چکیده ردپایی از کلسیت پشت سر خود باقی. میگذارد ولولهای توخالی ..... خاکبرداری توأم با برداشت گل مرطوب به همراه قطعات شکسته. سفالینه های بدون لعاب...

دریافت قیمت

بیل مکانیکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محل کابین در بالای سر شاسی با چرخ لاستیکی یا چرخ زنجیری است. ... حمل و جابه جایی مواد کنده شده و نرم نظیر ماسه، شن، زغال سنگ، سنگ‌های شکسته و … ... و نوع مصالح جابه‌جا شونده، افزایش راندمان خاکبرداری و بارگیری به چهار مورد ذیل تقسیم‌بندی شده:.

دریافت قیمت

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻫﺴﺎزي - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

6 ژانويه 2016 ... ﻟﻮدرﻫﺎي. ﭼﺮخ. زﻧﺠﯿﺮي. ﺑﻪ. ﺻﻮرﺗﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻪ. ﻣﻮﺗﻮرﺷﺎن. ﭘﺸﺖ. ﺳﺮ. راﻧﻨﺪه ..... ﺑﺎ ﻟﻮدر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮاد ﺧﺎﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻦ، ﺧﺎك ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺳﻨﮓ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ... اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮدﺑﺮداري ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺳﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ...

دریافت قیمت

جنازه‌های بی‌خانمان و سنگِ گورهای شکسته - آسو

پایداری فرهنگی در ایران معاصر: جنازه‌های بی‌خانمان و سنگِ گورهای شکسته ... در ایران، گورستان‌ها گاه و بی‌گاه، عرصه‌ی نزاع بر سر هویت افراد درگذشته بوده‌اند. ...... خاک‌برداری عمیق، امکان ایجاد زیر بنای غیرنجس و استوار در محلی را فراهم کرد که بر اثر...

دریافت قیمت

« ﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ » « 2 -2 - سازمان نظام مهندسی ...

ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎﮐﺒﺮداري در ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري ..... ﺷﻮد از ﺧﻢ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮ ﻧﯿﻞ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﺮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﺧﻮدداري ﺷﻮد ﺗﺎ در ... ﺷﮑﺴﺘﻪ. ﺷﺴﺘﻪ. ﺑﺎ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﺑﻌﺎد. داﻧﻪ. 6. ﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ. -. ﻣﺎﺳﻪ. و. ﻤﺎنﯿﺳ. ﯽﻣ. ﺴﺖﯾﺑﺎ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﮐﺎﻣﻼً. ﻫﻤﮕﻦ.

دریافت قیمت

فهرست بهای واحد پایه رشته راه

ﺷﮑﺴﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی. ﺳﻨﮕﯽ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ. و ﺑﻬﺎی. ﺁﻥ. ﺍﺯ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ. ﻓﺼﻞ ...... ﺳﺮ ﺷﻤﻌﻬﺎ ﯾﺎ. ﺳﭙﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ. ، ﮐﻪ. ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ. ﺻﺪﻣﻪ. ﺩﯾﺪﻩ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﯿﭻ. ﮔﻮﻧﻪ. وﺟﻪ. ﺍﺿﺎﻓﯽ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻧﻤﯽ. ﺷﻮﺩ.

دریافت قیمت

شکستن شدید سر چورلوکا در برخورد با بازیکن ترکیه - ورزشی - تماشا

10 مه 2017 ... یک ویدیو دیگر با عنوان شکستن شدید سر چورلوکا در برخورد با بازیکن ترکیه از ورزشی | تماشا.

دریافت قیمت

ویدیو ورزش سه | شکستن شدید سر چورلوکا در برخورد با بازیکن ترکیه

... تاپ۱۰ · کافی تایم · هولیگان · نتایج زنده · شکستن شدید سر چورلوکا در برخورد با بازیکن ترکیه. پسندیدم 82; دریافت; همرسانی. بارگذاری شده توسط: حميد ايل خانى.

دریافت قیمت

بی‌خبری شهرداری و شورای شهر تبریز از خاکبرداری عمیق در حاشیه‌ ارگ ...

7 نوامبر 2016 ... با انتشار خبر خاکبرداری عمیق در اطراف ارگ علیشاه و پخش آن در فضای مجازی شایعات و حواشی زیادی در این باره بوجود آمده است و برخی از ساخت...

دریافت قیمت

JSA وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و و روش ( ) ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻧﺎ - مجله سلامت و بهداشت

15 فوریه 2015 ... ﺳﺮ. ﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ. روش از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ﺑﻮد .... ﺧﺎﮐﺒﺮداری و ﻧﺼﺐ ﻗﺎب و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﮑﯿﻢ، رﯾﺰش. ﺳﻨ ... ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻪ در اﺛﺮﻓﺸﺎرﺣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺒﺮی. 26.

دریافت قیمت

لودر - omransoft

22 جولای 2016 ... ... شن، خاك معمولي، سنگ شكسته، پس ماند كارخانجات و واحدهاي صنعتي و … ... خاكبرداري: اين ماشين در كارهاي خاكبرداري ساختمان‌ها به خصوص ... امروزه اكثر لودرهاي چرخ زنجيري به صورتي ساخته مي‌شوند كه موتورشان پشت سر راننده قرار...

دریافت قیمت

فهرست بها سال 1393 با فرمت اکسل

114, 11030202, خاک‌برداري يا گودبرداري در زمين‌هاي سنگي با استفاده از چکش ..... 275, 11080101, تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 100 كيلو ..... 373, 11092201, اضافه بها نسبت به رديف 091601 براي آماده‌سازي سر اضلاع...

دریافت قیمت

ﺷﯿﺐ ﻃﻮﻟﯽ راه

ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﺧﺎﮐﺒﺮداري ، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ، اﺣﺪاث ﭘﻞ و ﺗﻮﻧﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي در. ﺑﺮ دارد. -3 ..... اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻗﻮس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻮس ﻫﺎي داﯾﺮه اي ﺳﺎده ، داﯾﺮه اي ﻣﺮﮐﺐ ، داﯾﺮه اي. ﻣﻌﮑﻮس ، ﺳﺮ. ﺑﺎﻧﺘﯿﻦ ، ﺷﺐ دري و ...... ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ. 4956. 140701. ﭘﺨﺶ ، آب ﭘﺎﺷﯽ ، ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻗﺸﺮ زﯾﺮ.

دریافت قیمت

كتاب حفاري و خاكبرداري

ﺳﺮ. ﻣﺘﻪ. ﺣﻔﺎر. ي. 36 .......... ﺷﻜﻞ. ﺷﻤﺎره. 3-1 : ﻧﻤﺎﺋ. ﻲ. از. ﻋﻤﻠ. ﻴ. ﺎت. ﺣﻔﺎري. و. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ................................ . ...... ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻜﺶ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ، ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻜﺴـﺘﻦ.

دریافت قیمت

راهداری

ﺧـﺎک ﻗﺮﺿـﻪ و ﯾــﺎ ﺧـﺎک ﺩﭘــﻮ ﺷـﺪﻩ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺧــﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻣﺤﻠـﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑــﺎ ﻣﺤـﻞ ﺧــﺎﮐﺮﯾﺰ ...... ﺍی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . .3 ...... ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮﺍﺵ.

دریافت قیمت

رکورد حفاری تمام‌مکانیزه در خط 2 قطار شهری مشهد شکسته شد

5 مه 2015 ... رکورد حفاری تمام‌مکانیزه در خط 2 قطار شهری مشهد شکسته شد‏ ... حفاری مسیر خود را به سوی میدان سعدی از سر گرفت که در حدود 2 کیلومتر راه در پیش ... نقشه‌برداری توپوگرافی، تسطیح و خاکبرداری سطحی، حصارکشی و تجهیز کارگاه...

دریافت قیمت

جزوه راه سازی

مرحله دوم:هر چند خط شکسته به یک خط تانژانت یا مستقیم تبدیل می شود .... برای تکمیل نقشه ی نیم رخ عرضی از منتهی الیه شانه ی شیروانی خاکبرداری یا شیروانی خاکبریزی یا ... و(عرض خط ویژه وسایل نقلیهی سنگین در سر باالیی برای را اصلی.

دریافت قیمت

فهرست بهای واحد پایه رشته راه

ﺷﮑﺴﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی. ﺳﻨﮕﯽ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ. و ﺑﻬﺎی. ﺁﻥ. ﺍﺯ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ. ﻓﺼﻞ ...... ﺳﺮ ﺷﻤﻌﻬﺎ ﯾﺎ. ﺳﭙﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ. ، ﮐﻪ. ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ. ﺻﺪﻣﻪ. ﺩﯾﺪﻩ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﯿﭻ. ﮔﻮﻧﻪ. وﺟﻪ. ﺍﺿﺎﻓﯽ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻧﻤﯽ. ﺷﻮﺩ.

دریافت قیمت

فهرست بهای سال 93 رشته ابنیه

24 ژوئن 2014 ... ﺷﻜﺴﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ. ﺳﻨﮕﻲ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. .8. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ. ﻛﻪ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺍﺟﺮﺍﻱ. ﭘﻲ ...... ﮔﻴﺮﺩ. .10. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ. ﻓﻠﺰﻱ. ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ. ﻭ ﻣﻴﻠﻪ. ﺩﻭ ﺳﺮ ﺭﺯﻭﻩ.

دریافت قیمت

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

28 سپتامبر 2013 ... 1- شکسته شدن یا گسیختگی در خاک و ریزش کلی دیواره ی .... به گونه ای باشد که بتوان دیواره ی گود را با شیب مطمئن خاکبرداری کرد، این روش یک روش مناسب و ارزان برای ...... میتوانیم سر میلگردهای مزبور را رزوه کرده و سپس با.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 ... ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﻌﻬﺎ ...... ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺭﺍﻩ، ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ...... ﮐﺮﺩﻥ، ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ، ﺷﺴﺘﻦ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰوﻡ ﺷﮑﺴﺘﻦ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ.

دریافت قیمت

گزارش بازدید از مسجد جامع شوشی - فصلنامه فرهنگی پیمان

حدود این منطقه در جنوب از پل خداآفرین آغاز می شود و به پل شكسته بر روی رود ارس خاتمه ... از درختان گوناگون در سایۀ جاودانۀ كوهستان های سر به فلك كشیده یاد شده است. .... تعمیر سقف، خاکبرداری از صحن مسجد، تعمیر کتیبه های آسیب دیده، صاف کردن سنگ...

دریافت قیمت

جستجو در علائم تجاری

با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان علائم ثبت شده در اداره جستجو کنید. جستجوی پیشرفته. اطلاعات پایه جستجو. عنوان‌علامت. عنوان علامت عینا برابر عبارت...

دریافت قیمت

راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس - وزارت نفت

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ. ﺷﺪن و آﺳﯿﺐ ...... درﺻﺪ از ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺷﺪه در ﺧﺎﮐﺒﺮداري و ﺑﻘﯿﻪ در ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ...... اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﺋﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺮو و ﺳﺮﻋﺖ وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﮥ ﭼﮑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً.

دریافت قیمت

یک اتفاق ساده، باعث کشف آثار قدیمی شد - همشهری آنلاین

25 نوامبر 2006 ... بنا بر اهمیت آثار مذکور، ادامه برنامه خاکبرداری متوقف و بلافاصله برنامه ... صحن مرکزی و در بالای سر آنها قرار دارد؛ از جمله دستبند، سرنیزه، لیوان و آینه. ... روی ریتون‌ها شکسته شده، لیوان مورد مصرف یکی با انگشت سوراخ شده است.

دریافت قیمت

درباره مراغه

این معبد در زیر یک گورستان تاریخی قرار دارد و با خاکبرداری، بخش‌هایی از آن، خود ... نام گنبد سرخ شناخته شده مانند مجسمه زیبایی است که سر و دست او شکسته باشد.

دریافت قیمت

«درکه» کجاست؟ | نیما شفیع‌زاده

24 ژانويه 2018 ... ... هاون‌های سنگی تراش‌خورده هنگام خاک‌برداری و احداث بنای امامزاده، همچنین جاری‌بودن ..... «وقف نمود نجابت پناه استاد سیدقاسم، این شمعدان را به سر کار سیدمحمدوالی، ..... بعد از عملیات والفجر ۸ که کمر عراق شکسته شد، دشمن دیوانه‌وار از سمت...

دریافت قیمت

ویدیو ورزش سه | شکستن شدید سر چورلوکا در برخورد با بازیکن ترکیه

... تاپ۱۰ · کافی تایم · هولیگان · نتایج زنده · شکستن شدید سر چورلوکا در برخورد با بازیکن ترکیه. پسندیدم 82; دریافت; همرسانی. بارگذاری شده توسط: حميد ايل خانى.

دریافت قیمت

آثار باستاني برازجان - بهنام

... انگيزي كه از اعماق خاكهاي شهر كوچك و دور افتاده (( برازجان )) سر برداشته است . ... مثال ستون سنگي برخورد كردند كه ماشين خاكبرداري آنرا از محل اصلي خود خارج كرده بود . .... اندكي از جاي اصلي خود تكان خورده و در تيجه كمي از لبه پايه سومي را شكسته است .

دریافت قیمت

تاریخ ایرانی - کشف تمدن هخامنشی در خراسان شمالی/ تپه‌ای که از ۳۵۰۰ ...

18 مه 2012 ... کاسه و کوزه‌هایی که بر سر تاریخ شکسته است ... فعالیت دارند که به علت خاکبرداری تاکنون باعث تخریب بیش از ۳۰ درصد از فضای این محوطه شده‌اند.

دریافت قیمت

جدول 4 آنالیز بهاء - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

4, 1, ابنیه 94, عملیات خاکی با دست, 020103, خاكبرداري، پيكني، گودبرداري و كانالكني ... تهيه و نصب ميل مهار همراه با متعلقات سر مهار با جوشکاری لازم, 65,943,800 ... تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در...

دریافت قیمت

اسناد پيمان - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در يک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت . ..... حاصل از خاکبرداری تا فاصله. 50 ... تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته بامقاومت فشاری.

دریافت قیمت

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ و ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭ ﺭوی. ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ .... ﻧﻘﻞ، ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﻣﻌﺪوﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻏﺒﺎﺭﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮﺯ ... ﺩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی، ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺟﺎﻡ و ﯾﺎ ﺑﺎﺯوی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ. ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ...

دریافت قیمت