قابل حمل شن و ماسه دستگاه انفجار برای تمیز کردن کشتی

ایمنی در انبار - مدیریت منابع انسانی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ي داراي ﺣﺮارت. ﺷ. ﻌﻠﻪ ﺑﺎز در داﺧﻞ اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . .11. اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار .... ﮔﺮدد و ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ... ﮐﻨﺪ. و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ. اﺳﺖ اﯾﺠﺎد. آﺗﺶ. ﺳﻮزي. ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ، ﻇﺮوف و ﻏﯿﺮه ...... ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺘﻮ ﯾﺎ ﻟﺤﺎف ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﺴﻮز ﯾﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ روي ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

دریافت قیمت

دستگاه تصفیه آب | تصفیه آب صنعتی ایران

در برخی از مواقع به دلیل پیچیدگی سیستم آبشیرین کن کشتی که قابل تعمیر و ..... هاي آنيوني نبايد در تماس با اسيد نيتريک قرار گيرند چون منجر به انفجار مي گردد . .... انواع فیلتر های پیش تصفیه صنعتی فیلتر شن معدنی مداربسته پرورش ماهی ... با ماسه ریز که افت فشار زیادی دارند و در شستشوی آنها فقط از آب استفاده می نمایند.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن - engineerassistant

11 جولای 2006 ... ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﺎرﻳﻪ در داﺧﻞ ﻣﻌﺪن و ﺣﻤﻞ آن از اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و .... از وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻴﺶ .... ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺎدن ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ..... اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروي ﺳﻮاري در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻛﺎﻣﻴﻮن ...... ﭼﻴﻨﻲ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ..... درون اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻒ، ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎي آن از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻮا ﭘﺎك ﺷﻮد.

دریافت قیمت

عملیات واتر بلاست فوق فشار قوی - دستگاه نظافت صنعتی

28 دسامبر 2016 ... دستگاه های سوییپر محوطه ها و خیابان ها را تمیز نگه می دارند ...... جارو برقی ضد انفجار ...... حمل و نقال هوایی: نظافت مایعات هیدرولیک، چربی یا گریس از باندها; صنعت ... بردن ته نشین ها، اکسیداسیون و اکسایس فلزات، مواد هسته ای، شن و ماسه و . ... بین بردن آلودگی هایی نظیر: رنگ، پوسیدگی، رشد موجودات دریایی در کشتی...

دریافت قیمت

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ﮐﺮدن و ﺑﺴ. ﻂ. ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ. ﻧﺴﺨ. ﻪ. 1/1. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻼﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در روﻧﺪ اﯾﻦ اﻣـﺮ ..... و ﻣﺎﺳـﻪ ﻗﯿـﺮي. ) ﺑـﺎ اﺟـﺰاي. ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . •. ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ. اي. ، ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ...... دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ . •. در ﺳﺎﻝ. 2008. ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ...... ﯾﺎ ﻣﻘﻮا؛ ﺳﺖ ﺳﻔﺮي ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺶ، ﺧﯿﺎﻃﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس.

دریافت قیمت

دیسپرسنت ها - سازمان حفاظت محیط زیست

7 ژانويه 2017 ... ﮐﺮدن. 31. ﺷﮑﻞ. -2. -3. ﯿﺳ. ﺴﺘﻢ. اﺳﭙﺮ. ي. ﯾد. ﺴﭙﺮﺳﻨﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻟ. ﯽ. در. ﻗﺎﯾﻖ. ﻫﺎ. 32. ﺷﮑﻞ. -2 .... ﭘﺎك. ﺳﺎزي. ﻟﮑﻪ ﻧﻔﺘﯽ از ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . دﺳﺘﻪ اول. روش. ﻫﺎ ... اﯾﻦ ﻣﻮاد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻔﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه در ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺘﻮن آب را ﺗﺴﺮﯾﻊ. ﻣﯽ ...... دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ...... ي اﺳﭙﺮي ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ. -. ﺷﻨﺎوري ﮐﻪ ﺑﺘﻮان. در آن. از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﭙﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. -. ﺷﻨ.

دریافت قیمت

تهیه دستور العمل اجرایی به منظور کنترل ریسکهای موجود ناشی از کمبود ...

ﻫﺎي داراي ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺼﺐ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ. .... ﺟﺪاﺳﺎزي: ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺧﻄﺮ ﮐﻪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﻨﺪر ، و ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت وﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ... ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ. *. 5. ﮐﺮوﺳﯿﺖ. 6. ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت. *. 7. ﺳﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨﺰ. *. 8. ذﻏﺎل ﮐﮏ. *. 9. ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ..... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن .2.

دریافت قیمت

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻪ ﻛﺪ، دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن اﻟﮕﻮر ... ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت. اﺳﺖ ..... ﻣﺎﺳﻪ آﻫ. ﻚ. ، ﺳ. ﻤﺎﻧﻴ. ﻲ. و ﻛﺎرﺑﺮد آن. ﻫﺎ. ‐. ﺮآﺟ. و ﺳ. ﻴﺮاﻣ. ﻚ. : ﻣﻮاد. ﺧﺎم و ﺗﻮﻟ. ﻴ. ﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ. ي ... :ﺸﻪ. روش. ﻫﺎ. ي. ﻴﺗﻮﻟ. ﺪ، ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﻮاع ﺷ. ﻴ. ﺸﻪ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. -4. ﺑﺘﻦ. : -. ﻳﺗﻌﺮ ...... ﺣﻤﻞ و. ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻧﻤﻮدار ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﻣﻨ(. ﻨﺤ. ﻲ. ﺑﺮوﻛﻨ. )ﺮ. و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ي. آن. -5. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳ. ﻲ.

دریافت قیمت

ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و ...

ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﺁﻣﻮﺯﺵ. ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ و ﻓﻨﺎوﺭی. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪﻩ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ .rahiran ...... ﺿﻤﻦ. ،. ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ وﺟﻮﺩ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی. ﻗﺎﺑﻞ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ... ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﺭی، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺍﺳﮑﺎﻥ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ..... ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ. ﺍی ﺩﺭ. ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻏﯿﺎﺏ. ﺳﺎﺯﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ. ﺍﻓﺘﺪ . ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ...

دریافت قیمت

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻪ ﻛﺪ، دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن اﻟﮕﻮر ... ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت. اﺳﺖ ..... ﻣﺎﺳﻪ آﻫ. ﻚ. ، ﺳ. ﻤﺎﻧﻴ. ﻲ. و ﻛﺎرﺑﺮد آن. ﻫﺎ. ‐. ﺮآﺟ. و ﺳ. ﻴﺮاﻣ. ﻚ. : ﻣﻮاد. ﺧﺎم و ﺗﻮﻟ. ﻴ. ﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ. ي ... :ﺸﻪ. روش. ﻫﺎ. ي. ﻴﺗﻮﻟ. ﺪ، ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﻮاع ﺷ. ﻴ. ﺸﻪ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. -4. ﺑﺘﻦ. : -. ﻳﺗﻌﺮ ...... ﺣﻤﻞ و. ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻧﻤﻮدار ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﻣﻨ(. ﻨﺤ. ﻲ. ﺑﺮوﻛﻨ. )ﺮ. و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ي. آن. -5. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳ. ﻲ.

دریافت قیمت

شاید بتوان توسعه صنایع عظیم كشتیرانی و حمل ونقل دریایی را

حمل ونقل چندمنظوره یا ل زوم سیاست های توسعه ای دریامحور، از .... دستگاه ها و نهادهای ذیربط در رونق مسافرت های دریایی، کدامند؟ .... قابل توجهی برخوردار بوده، لیکن در مقایسه با کشورهای مشابه ..... نقش لنج و کشتی، نقش لیان و لنگه و بوشهر، تصویر دریانورد و اسکله، ...... مشخص کردن حوزه فعالیت و مناطق عملیاتی دریایی با توجه.

دریافت قیمت

ایمنی دریا

ﻳﺎرد ﻛﺸﺘﻲ. ﺳﺎزي و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎور. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﺎردﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ. ﺳﺎزي. 5. ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ. 6 .... ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در آﺑﻬﺎي ..... ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﺳﻮار ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ. اي ...... داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه. رادﻳﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل. ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ آﺗﺶ. ﻧﺸﺎﻧﻲ را ﺣﻔﻆ.

دریافت قیمت

ولدیکا | انواع حریق و خاموش کننده های آن

12 مه 2018 ... دستگاه ها و وسائل دستی اطفاء حريق در انواع مختلف و اندازه های متفاوت به منظور ... آسانی قابل حمل و با سرعت برای مبارزه با آتش سوزی ها قابل استفاده باشد. ... راه اطفاء اين دسته قطع جريان برق و خفه كردن حريق با گاز دی اکسید ... مواد سرد كننده مانند آب، دی اکسید کربن; مواد خفه كننده مانند كف، دی اکسید کربن، خاك، ماسه...

دریافت قیمت

و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ي ﭘﺮور ي آﺑﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻨﻪ ﻴﺑﻬ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﻛﺎر

2 آگوست 2018 ... ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در آب ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮ. ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ .... وزد، اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺟﺎري ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻳﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب از اﻫﻢ اﻣﻮر ﺟﺎر. ي ...... د ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك، ﺧﺎﺷﺎك، ﻛﻠﺸﻦ، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺣﺸﺮات و ﺑﻘﺎﻳﺎي ...... ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ. ... ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ، اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

دریافت قیمت

رسا - دانشگاه حکیم سبزواری

on représente les anges avec de petites ailes. فرشتگانی با بال. های کوچک .... )دستگاه(. تلفن qui est à l'appareil ?qui me parle ? چه کسی پشت خط است؟ با. چه کسی ...... دماغۀ کشتی، قسمت جلوی کشتی ..... تودۀ انبوه ماسه در زیر آب ...... calculer (v. intr.) .9. شمردن. ، حساب کردن il s'est trompé en calculant. هنگام شم ...... گردگیری تمیز.

دریافت قیمت

ذرّه های سازنده اتم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ترتیب پیدا کردن قطعۀ متناظر با کتاب درسی و استفاده از آن در زمان تدریس به ..... امکان جداسازی آنها توسط دستگاه سانتریفیوژ وجود دارد. ..... سـطل هـای شن و مـاسه در کنـار ... واکنش گاز هیدروژن با گاز اکسیژن یك واکنش بسیار سریع و انفجاری است که با ... تا حدود ۱50 سال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند، اتم کوچک ترین ذرهٔ تشکیل دهندهٔ ماده...

دریافت قیمت

Untitled - خانه آب ایران

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﯾﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘـﯽ. (. ﻣﺼﻮب. ) ..... ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣـﺮﯾﻢ ... و ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن رام ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ او در درﯾﺎ روان ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺮ ..... اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض و اﺳﺘﯿﻨﺎف و ﺗﻤﯿﺰ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ در آن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدر ﺷـﺪه از دﻋـﺎوی ...... ﻧﮕﻬﺪاری، ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن، ﺟﻤﻊ آوری، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، دﻓﻊ، ﺻﺪور.

دریافت قیمت

ISUZU Camionet --- final++ dd - گروه بهمن

پاک کننده، یا پر کردن باک با بنزین، نفت سفید. یا سوخت های ... روی عملکرد موتور و سیستم تمیز کننده آالینده های. اگزوز اثر ... کوچک رخ دهد و به عرضه بار و شاسی آسیب برسد. ... پارگی، امکان آتش سوزی و انفجار وجود دارد. ..... موقع رانندگی روی شن یا ماسه بررسی وضعیت سطح ...... بوستر ترمز هیدرولیکی (HBB) دستگاه تقویت کننده.

دریافت قیمت

اولیه مواد و تجهیزات - وسایل - ابزار با آشنایی فلز صنایع و هنر

آلیاژدر. برابرحرارت. و. خوردگی. میگردد. و. در. ساختن. پره. های. تحتانی. کشتی ...... شن. شویی. می. کنند. تا. سطح. آن. تمیز. شود. و. سپس. آنرا. در. فلز. مذاب. غوطه. ور. می ...... کننده. بخار. در. اختیار. نباشد،. واگذار. کردن. قطعه. به. کسی. که. لوازم. قابل. حمل. را. دارد ..... دستگاه. را. بکار. می. برد،. تأمین. گردد . دستگاههای. سنگ. سنباده. برقی. با.

دریافت قیمت

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

سیستم ها و روش ها برای کنترل مبتنی بر SSVEP در دستگاه های الکتریکی · استفاده ... اندازه گیری تراکم در تحلیل غیر پارامتری تحت فناوری به طور ضعیف قابل حذف ( با ..... کنترل کوره انفجار با استفاده از درجه حرارت های مایع و ویسکوزیته پسماند ها با .... اصلاح ظرفیت باربری عمودی برای پایه های دایره ای در شن و ماسه با استفاده از...

دریافت قیمت

شماره 484 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

اﻧﻔﺠﺎر و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد، ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮات ...... اﺳﺘﺎت و ﭘﻠﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺘﺎﻛﺮﻳﻼت ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ..... ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ و اﻧﺮژي آن ﻧﻔﺖ و ﻳﺎ ﮔﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎز ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ...... ﻛﻮارﺗﺰ وك داﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زون ﻣﺨﺰﻧﻲ و داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ اﺳﺖ ...... ﻧﮕﺎرش رﺿﺎ ﭘﺎك.

دریافت قیمت

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۸۸

ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ، ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻬـﺎ، ... ﺛﻘﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ...... ﻪ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﺭﻗﻮﻡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﺳﺖ ...... ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ...... ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺘﯽ.

دریافت قیمت

جزوه درسی مهندسی حفاری یک | Hossein AlamiNia - Academia.edu

. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ . ..... Bottom Supported Conventiona Floating Mobile l ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻨﺎور ﻛﺸﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ، ﺳﻜﻮ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ Semi ...... ﺷﻦ زدا و ﻣﺎﺳﻪ زدا Desilter ، و ﭼﻨﺪﺑﺮ و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﮔﻞ از درون آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻪ ﻣﻲرﺳﺪ و ..... ، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن و رﻧﮓ زدن ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

دریافت قیمت

جدیدترین خبرهای استان مرکزی | خبر فارسی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تصریح کرد: راهدارخانه خمین در محور خمین به الیگودرز از دو ماشن و چهار نیرو و 10 تن شن و ماسه و نمک برای برف ... تیم آلومینیوم اراک شکست خورد، اما بازی زیبای شاگردان محمد احمدزاده در این بازی قابل تحسین بود. ... تولید دستگاه فیلتراسیون مزارع پرورش ماهی توسط مخترع بسیجی+ تصاویر.

دریافت قیمت

تهیه دستور العمل اجرایی به منظور کنترل ریسکهای موجود ناشی از کمبود ...

ﻫﺎي داراي ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺼﺐ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ. .... ﺟﺪاﺳﺎزي: ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺧﻄﺮ ﮐﻪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﻨﺪر ، و ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت وﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ... ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ. *. 5. ﮐﺮوﺳﯿﺖ. 6. ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت. *. 7. ﺳﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨﺰ. *. 8. ذﻏﺎل ﮐﮏ. *. 9. ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ..... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن .2.

دریافت قیمت

شماره 484 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

اﻧﻔﺠﺎر و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد، ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮات ...... اﺳﺘﺎت و ﭘﻠﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺘﺎﻛﺮﻳﻼت ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ..... ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ و اﻧﺮژي آن ﻧﻔﺖ و ﻳﺎ ﮔﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎز ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ...... ﻛﻮارﺗﺰ وك داﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زون ﻣﺨﺰﻧﻲ و داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ اﺳﺖ ...... ﻧﮕﺎرش رﺿﺎ ﭘﺎك.

دریافت قیمت

آﺗﺸﺒﺎري - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

1 مارس 2016 ... ﻣﺤﺪوده اي ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺠﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. آﺗﺸﺒﺎر ... ﺗﯿﻮپ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر. ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻗﻪ و...

دریافت قیمت

دیبا گستران صنعت | مجله نوید ایمنی و بهداشت کار - اخبار و رویداد ها

هر 26 نفر مصدوم حادثه انفجار و نشت گاز آمونیاک کارخانه یخ اهواز که در شامگاه روز ... تارنمای سی ان ان امروز (23 مرداد) خبر داد که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک در ایالت ..... شستن بهترین راه برای کاهش آفت کش ها بر روی محصولات کشاورزی ...... دوم دی ماه، کارگر ۶۸ ساله خلخالی در حادثه سقوط از ارتفاع ۳۰ متری در معدن شن و ماسه قزل قوم خلخال...

دریافت قیمت

راهنمای پایش پزشکی تیم واکنش در شرایط اضطراری - شرکت ملی ...

آب مازاد ممکن است برای رختشویخانه و شستن توالتها و... الزم باشد. مراکز کنترل وبا. 61 .... دسترسی به حمل و نقل ملی ) هواپیما ، کشتی، قطار، جاده های مرتبط ( ..... الیه هایی از شن و ماسه پر می. شود و از لوله ..... دستگاه های قابل حمل و کیت های سنجش سریع آالینده ..... انفجار، آتش سوزی، حوادث صنعتی، جنگ، تصادفات جاده ای تانکرهای حامل مواد.

دریافت قیمت

c-tp-102 - استانداردهاي نفت وگاز

and off shore facilities and ships, building, ... ﺷﻤ. ﺎره. 207. اﺑﻼغ. ﮔﺮدﻳﺪ . Note 2: This bilingual standard is a revised version of ...... ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻨﺤﻮي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آب. ﭘﺎك. ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد . ﺳﻄﺢ رﻧﮓ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﭘﻮﺷﺶ. روﻳﻲ ..... ﻣﺎﺳﻪ. ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده در ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ ﭼﺸﻢ. ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ. IPS-C-TP-101 d) Check component ...... ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺨﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه،.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن - engineerassistant

11 جولای 2006 ... ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﺎرﻳﻪ در داﺧﻞ ﻣﻌﺪن و ﺣﻤﻞ آن از اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و .... از وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻴﺶ .... ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺎدن ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ..... اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروي ﺳﻮاري در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻛﺎﻣﻴﻮن ...... ﭼﻴﻨﻲ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ..... درون اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻒ، ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎي آن از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻮا ﭘﺎك ﺷﻮد.

دریافت قیمت

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

3, طراحی و مهندسی محوطه پیرامونی کارخانه های شن و ماسه جهت کاهش اثرات زیست ... 16, ارتقا و اعتبار سنجی اجزای اصلی سر دستگاه شتابدهنده خطی برای تولید ..... 181, پاسخ لرزه ای سازه بتن آرمه موجود بواسطه میراگر ویسکوز تحت اثر اضافه کردن طبقات ..... 348, بررسی و تحقیق پیرامون نیازهای موجود در فضاهای کوچک مسکونی کاربر شهر...

دریافت قیمت

Untitled - وزارت بهداشت

1 مه 2013 ... ی. و. كنترل. یس. یل. س. در. یش. شه. ساز. ی. كدامند؟ 81. 12. -3. -1. -. حمل. و. نقل. و. نگهدار. ی ..... استنشاق ذرات قابل تنفس سيليس متبلوربوجود مي آيد.

دریافت قیمت

صنایع و محصولات – نمایشگاه مدیریت پسماند و بازیافت

ماشین سیم پیچ; سیم ضایعات; دستگاه جدا کردن سیم; سنگ شکن; گرانولاتور; شردر ... بطری; کامپیوترها; مواد مخدر; چوب; رنگ; کشتی ها; پارچه; لاستیکها; وسایل نقلیه.

دریافت قیمت

نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

كنترل و كاهش تولید شن )Sand( در مخزن فهلیان، میدان دارخوین ...... تمیز كردن. لجن از مخازن با هزینه باال انجام شده و لجن خارج شده معموالً بازیافت نشده و در زیر خاك دفن مي...

دریافت قیمت

ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و ...

ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﺁﻣﻮﺯﺵ. ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ و ﻓﻨﺎوﺭی. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪﻩ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ .rahiran ...... ﺿﻤﻦ. ،. ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ وﺟﻮﺩ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی. ﻗﺎﺑﻞ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ... ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﺭی، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺍﺳﮑﺎﻥ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ..... ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ. ﺍی ﺩﺭ. ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻏﯿﺎﺏ. ﺳﺎﺯﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ. ﺍﻓﺘﺪ . ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ...

دریافت قیمت