سیستم سیمان میل درایو

گروه صنعتی آزمون با تأســیس درسال 1362 و با ... - آزمون ساز مبنا

به دریافــت ده ها تندیس و لوح تقدیر از انجمن بتن ایران، مرکز تحقیقات بتن ایران و بســیاری از. دانشگاه ها و .... جهت کنترل دقیق دما با هدف باال بردن اعتبار کالیبراسیون PID دارای سیستم. می باشد. ...... جهت اطالعات بیشــتر با شــماره های 021-61907 و یا ایمیل ...... به علت دراختیار داشتن درایو بسیار عالی جهت انتقال توان از موتور به.

دریافت قیمت

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

دراﯾﻮر رﻟﻪ. ULN2803. ،. )7(. رﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ،. )8(. ﻓﯿﺶ. ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل،. )9(. ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻤﮑﯽ. ATmega 8. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ... Data acquisition system to connect with computer consists of: (1) Digital input sucket, (2) Anologe input sucket, ...... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻫـ ...... ﻣﯿـﻞ. ﺑـﻪ. ﺧﺮﯾـﺪ. آن. ﻫـﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ،. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ. ه ﺷﻮد. ﺗـﺎ. ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾـﺎدي در. زﻣﯿﻨﻪ. ي اﺳﺘﻔﺎده...

دریافت قیمت

دستگاه جک مقاومت خمشی آجر ، موزائیک و... - نوین تجهیز آزما

دارای موتور استپ و درایو میکروساخت کره جهت بارگذاری با سرعت یکنواخت و بدون لرزش نمایشگر ... دارای Over load نرم افزاری جهت قطع سیستم برق دستگاه قابلیت...

دریافت قیمت

Untitled

و استفاده از سیستم CRM در واحد فروش و خدمات پس از فروش جهت تسهیل امور مشتریان .... موقعیت آن توسط درایو و اینکودر چرخشی تأمین می گردد. ..... گیوتین ۱۲ متری با قابلیت برش تا ضخامت ۱۰ میل ہر نموده است . ..... مونتاژ سوراخدار و بیس پلیت در صنایع مختلف از جمله: سوله سازی، استراکچر سازی ، شاسی سازی ، نفت ، سیمان ، گاز ،.

دریافت قیمت

فهرست بهای تاسیسات مکانیک 92

17 ژوئن 2013 ... ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي. ﻋﻤﻠﻜﺮد. (Functional Performance Test ..... ﻣﻴﻠ. ﻴﻤﺘﺮ . 010204. 147,000. ﻣﺘﺮﻃﻮل. ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻدي ﺳﻴﺎه ﺑﺪون درز، ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ..... ﺳﻴﻤﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ .1. ﺑﺮاي. اﺧﺘﺼﺎر، در ﺷﺮح. ردﻳﻒ. ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي. آزﺑﺴﺖ. ﺳﻴﻤﺎن. ، ﻋﺒﺎرت. » ﻗﺎﺑﻞ ...... (direct drive).

دریافت قیمت

3D ( ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ

1. اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺲ از. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ،. ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و از دو ﻃﺮف ﺑﻪ آن. ﻫﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻴﺪه. ﻣﻲ ... ﭘﺎﻧﻞ. ﻫﺎ. ي دﻳﻮاري و ﺳﻘﻔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت. اﺳﺖ. و. در ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺟﺰا. ي. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﻴﻞ. ﮔﺮد ...... Insteel Construction Systems, Inc., 2610 Sidney Lanier Drive, Brunswick, GA...

دریافت قیمت

مقالات – شرکت سیمان تهران

مقاله آقای جهانگیران و پورعلی از سیمان هگمتان جهت پوستر ... مدلسازی خردایش کلینکر سیمان از آقای محسن یعقوبی ... راه اندازی میل فن از آقای احمد مرتضوی.

دریافت قیمت

شركت سيمان شاهرود(سهامي عام)

20 مارس 2018 ... ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺎﻫﺮود ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ) ...... داﺋﻤﯽ ﮐﻠﯿﻪ ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﮐﺎري واﺣﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت .... ﺑﺮرﺳﯽ ورﻓﻊ ارﺗﻌﺎش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دراﯾﻮ آﺳﯿﺎي ﺳﯿﻤﺎن ﺧﻂ. 1 ... اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯿﻞ ﻓﻦ ﺧﻂ.

دریافت قیمت

شکریه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی و ساخت سیستم تولید الیاف شیشه با روش ذوب غیر مستقیم، شماره ثبت اختراع ..... بتن آرمه تقویت شده با صفحات کامپوزیتی، موسوی مالواجردی، 79; طراحی میل ...... Shokrieh, M. M., and Hasani, A., “Shear Buckling of Composite Drive Shafts...

دریافت قیمت

activity report - Six Construct

system, metro and water taxis. The ..... Our commitment and drive ..... Fujairah Cement Quarry Operation ...... على بعد 70 ميل بحري تقريبًا من مضيق هرمز. ويتضمن.

دریافت قیمت

کشمیر عظمی :- Daily Urdu NewsPaper

عسکریت پسندوں کی قربانیاں مزاحمتی تحریک میں سنگ میل. سرینگر//تحریک حریت، لبریشن فرنٹ، پیپلز پولیٹیکل فرنٹ، اسلامک پولٹیکل پارٹی،...

دریافت قیمت

FC وانجام چه شرایطی بعنوان کاهش مصرف انرژی الکتریکی توجیه

درایو برروی میل فن سیمان نهاوند ... کارشناس برق و انرژی سیمان نهاوند ... تقاضا بوجود آمده است دمپرها ،خفه کن ها ،سیستم های گردش مجدد)سیرکوله(وشیرهای جبران فشار...

دریافت قیمت

Careers option after graduation in Pakistan - khalabat

Together with this rate of increase in the economic system, it can be predicated that sooner Merchant ... To conduct following tests and tasks during drive testing.

دریافت قیمت

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

دراﯾﻮر رﻟﻪ. ULN2803. ،. )7(. رﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ،. )8(. ﻓﯿﺶ. ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل،. )9(. ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻤﮑﯽ. ATmega 8. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ... Data acquisition system to connect with computer consists of: (1) Digital input sucket, (2) Anologe input sucket, ...... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻫـ ...... ﻣﯿـﻞ. ﺑـﻪ. ﺧﺮﯾـﺪ. آن. ﻫـﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ،. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ. ه ﺷﻮد. ﺗـﺎ. ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾـﺎدي در. زﻣﯿﻨﻪ. ي اﺳﺘﻔﺎده...

دریافت قیمت

جریان های مخرب ناشی از درایوهای اف سی از آقای احمد ... - شرکت سیمان تهران

کارشناس برق سیمان نهاوند ... در سیستم کاری درایو های فرکانس متغیر ... نمودار طیف فرکانسی ارتعاش سنجی موتور میل فن آسیاب سیمان خط یک سیمان نهاوند نشان داده...

دریافت قیمت

ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ

مدیریت اجراات اصو ً مرتبط با بتبود اجراات به مم ور میل به اثر. ب شی سازمامی ، گروهی ...... درایور های. کم یوتر را به کمک. CD. ویا فل دیسک دا ل کم یوتر مموده و از طریق ... Operating System ...... Cement = 2,28 / (1+2+4) ∙ 1 ∙ 1500 kg/m3 = 400kg. 2013.

دریافت قیمت

بهره برداری از پروژه دانش بنیان سیستم کنترل دور ... - جهاد دانشگاهی

9 ژانويه 2018 ... جهاددانشگاهی علم و صنعت در مورد این پروژه گفت: سیستم کنترل. دور موتورهای ... ســيمان، صنايع نيروگاهي، صنعــت حمل و نقل ريلي برون شــهري. و درون شــهري، ...... جهاددانشــگاهی، الگوســازی در حوزه ی فناوری و میل به. خوداتکایی بوده تا ... وی با اشاره به پروژه ی درایو دور متغیر )VFD( گفت: جهاددانشگاهی. سال ها قبل به...

دریافت قیمت

نرم افزار و آموزش نصب درایو ABB - کوشا الکترونیک البرز

درایو ABB جهت کاربردهای صنعتی مانند کاغذ ، فلز ، معدن ، سیمان ، برق ،پتروشیمی ... وجود EMC فیلتر به‌صورت استاندارد و سیستم Filed bus با Modbus داخلی; چاپر...

دریافت قیمت

گیربکس صنعتی فلندر FLENDER - آرشا صنعت

25 آگوست 2018 ... ... می تواند گیربکس کمکی را اعمال کند که توسط یک سیستم کلاج یا خلاص کن ... LOAD DRIVE ) را اعمال کند در این راستا که توسط یک سیستم کلاج یا خلاص کن ... از این رو ؛ در صنایع سنگین همچون ، صنعت فولاد ؛ سیمان ؛ نئوپان سازی ؛ صنعت روی ... در انواعی از آسیاب های موجود در معادن روی و مس و آسیاب های بال میل و .

دریافت قیمت

نشریه شماره 325 - دانشگاه آزاد تبریز

ﻣﯿﻞ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ وﺳﻂ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻻﭘﻪ. ﻫﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺩﺭ ... ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ .ﺍﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﻞ. ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎی ﺑﻨّ. ﺎﯾﯽ ﻣﯽ ...... ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫ. ﺎی ﺗﻌﻠ. ﯿﻖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ. ﻫﺎی ﺗﮏ ﺭﯾﻞ و ﺁوﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﻠﺐ ﯾﺎ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ. ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ...... of Steel Construction, Inc., One East Watcher Drive, Suite 3100, Chicago, IL. 60601- 2001...

دریافت قیمت

شرکت پترو صنعت اصفهان - پروژه های PM

... کو ره ها و سیمان های نسوز- بستن کاورها و پوشش عایقی تعمیرات اساسی کوره های واحد ... 4 - تعمیر و نگهداشت سیستم های برقی ، تهویه و مخابرات مجتمع پتروشیمی مارون .... تریس و درایور های دور متغیر FCP-PLC-AIRCRAFT-HVAC کلیه الکترو موتور ها .... چک هم محور بودن الکتروموتور و میل لنگ کمپرسور باز کردن و تعویض سیل گس و...

دریافت قیمت

عیب یابی وتعمیر ماشین های لباسشویی وخشک کن - اداره کل نظارت بر ...

پیام نگار )ایمیل( .... 25- طرز كار سيســتم چرخ دنده های ماشين لباسشويی اتوماتيک در از باال را شرح دهد. ..... وزنه های سيمانی دارای وزنی بين3/5 تا 18 كيلوگرم مي باشند.

دریافت قیمت

پژوهشنامه سال 1392

ﻨﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺮرﺳﻲ دوام ﺑﺘﻦ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ...... ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، ﺿﺮﻳﺐ زﺑﺮي ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ و واﺳﻨﺠﻲ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﺮاﺻﻮﺗﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . 1- Drive ..... ﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن، اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي زﻳﺴﺖ ...... ﻫﺎ، ﻧﻮع آﻧﺘﻦ، ﺳﺎﻳﺰ ﺿﻠﻊ آﻧﺘﻦ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻻرﻣﻮر و زاوﻳﻪ ﻣﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ.

دریافت قیمت

Untitled - درنامهر

مشاوره و طراحی سیستم های کنترل صنعتی مبتنی بر PLC. د مشاوره و طراحی سامانه های ...... آنالوگ، HMI ، دما ، کنترل دور موتور ، سروو درایو و موتور، استپر درایو و موتور،. انکودر و . ... پروفایل CAM (میل بادامک). ان قابلیت .... سیمان اردستان. پارالل یک...

دریافت قیمت

All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity by ...

All That Is Solid Melts into Air is a dazzling exploration of modern consciousness. In this unparalleled book, Marshall Berman takes account of the social...

دریافت قیمت

Bilston Corridor Area Action Plan including Bilston Neighbourhood ...

Feb 18, 2013 ... km (or 30 minutes drive time) from the Bilston Corridor. A study is underway to look at ...... Details - Linked signals / Urban Traffic Control system.

دریافت قیمت

MEDIA HIGHLIGHTS 2018 This - ::.. Coalition for Tobacco Control in ...

FBR fails to launch track and trace system for tobacco industry ...... میل آن لائن کے مطابق جاپان کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ''ایسی خواتین جو دوران حمل سگریٹ پیتی ہیں ان کے ہاں 'بہرے' بچے پیدا ہونے کا امکان ...... FBR notifies enhanced FED on cigarettes, cement ..... ITP launches drive against smoking on public transport

دریافت قیمت

سيمانكارى چاههاى نفت و گاز

30 آوريل 2011 ... تهيه و پمپاژ سيمان در چاه نفت را سيمانكاري چاه نفت يا cementing مي گويند. .... profile, while a magnetic drive mechanism rotates the slurry cup assembly at 150 rpm. .... 5- ميل اوت اكستنشن( Min Out Ext) : جهت ورود دنباله ابزار آسياب و يا ..... مستقیمی از نمودارهای نوع اول نیستند بلکه توسط یک سیستم ماهواره ای...

دریافت قیمت

فاضلاب و سيستم هاي فاضلاب - سازمان ملي بهره وري

1 ژوئن 2018 ... ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻮﺑﻪ و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺷﻬﺮي ﻛﻮﺑﻪ، از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه .... Bonifacio Drive, Intramuros, Port Area Manila. ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ..... درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن و ..... ﻣﻴﻠ. ﺶ ﻳﺎﻓﺖ . از اﻳﻦ. ﻏﻠﺐ ﺗﻠﻔﺎت و. ي ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺮ. ط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي. ع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ر.

دریافت قیمت

Domebook 2 - Pacific Domes

Ferro Cement ... decimals to 32nds of an inch, you realize the beauty of the metric system.) layout for dowel ...... You can bend over a piece of reinforcing steel into a J-shape or drive two pieces of pipe in ..... ميل linu. 3) Strut is inserted beveled face down against the fence so that its wide exterior) face is against the fence.

دریافت قیمت

شرکت پترو صنعت اصفهان - پروژه های PM

... کو ره ها و سیمان های نسوز- بستن کاورها و پوشش عایقی تعمیرات اساسی کوره های واحد ... 4 - تعمیر و نگهداشت سیستم های برقی ، تهویه و مخابرات مجتمع پتروشیمی مارون .... تریس و درایور های دور متغیر FCP-PLC-AIRCRAFT-HVAC کلیه الکترو موتور ها .... چک هم محور بودن الکتروموتور و میل لنگ کمپرسور باز کردن و تعویض سیل گس و...

دریافت قیمت

سومین سمینار ژئوفيزيك اكتشافي نفت

Dorigo, M., Maniezzo, V. and Colorni, A., 1996, The Ant System: optimization by a colony ...... Thus, a two-scale method along with a grain-cement segmentation ...... crust is contributed to drive the chemical reactions which transform organic matter ...... ﻣﻴﻠ. ﻲ. ﻧﺎﺛﻴ. ،ﻪ. رد. 96. ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ لﺎﻌﻓ لﺎﻧﺎﻛ. ﮔﻴ. هﺪﻧﺮ. 5/12. ﺮﺘﻣ. ﺖﺷادﺮﺑ. هﺪﺷ. ﺖﺳا . داﺪﻌﺗ. 300.

دریافت قیمت

تأمین تجهیز تیبا | بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

... موتور و درایو زیمنس و ABB و سافت استارتر و سیستم های کنترلی آلن بردلی ، ... مورد استفاده در صنایع مس و سیمان، تجهیزات خطوط خردایش ، انواع بال میل ، آسیاب...

دریافت قیمت

Database - HuffPost Data

... 1 يعجبني 109 105 93 2 ميل 80 197 34 5 GPA 494 299 103 13 trafficking 329 ...... 1578 24 drive driving drives 237 782 85 6 Tournament tournaments 213 185 ...... 169 48 12 Cement 1034 794 322 9 Undergraduate 148 215 52 6 boarder 84 ...... 9 humanidad Humanidades 9354 12062 2922 38 Systems system systemic...

دریافت قیمت

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی ، چگونه لباسشویی خود را تعمیر ...

بعضی از ماشین لباسشویی های سطلی از کوپلینگ موتورهای دایرکت درایو برای .... همچنین، اجزای دیگر سیستم ورودی آب مانند زانویی و سیستم تزریق به دیگ را چک ...... سلام ، میل شفت لباسشویی شما شکسته و به دیگ آسیب رسانده و کار نمیکند . ...... سلام ، بتن روی دیگ چنانچه توانستید تهیه نمایید میتوانید به راحتی تعویض نمایید .

دریافت قیمت

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385

ﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی وﺍﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﻝ. 1385. ١٨. ﻓﺼﻞ . ﭘﻨﺠﻢ. ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎی. ﺁﺯﺑﺴﺖ. ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ...... ﻣﻘﺎﺑﻞ. ، وﺍﺷﺮ ﻧﺴﻮﺯ،. ﻣﯿﻞ. ﻣﻬﺎﺭ. و ﺭوﭘﻮﺵ. ﻓﻠﺰی. ، ﻋﺎﯾﻘﮑﺎﺭی. ﺑﺎ ﯾﮏ. ﺩﺳﺖ. ﺭﻧﮓ. ﻧﺴﻮﺯ و ﺁﺟﺮﻧﺴﻮﺯ،. ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﮐﺎ. ﻣﻞ .... ﻫﺎ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و ﻏﯿﺮﻩ. و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ، ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﺩﺯﻥ ﺭﺍﻧﺸﯽ. ( forced draft fan. ) و. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮐﻨﺘﺮﻝ ...... و ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. (direct drive).

دریافت قیمت